Ako funguje 2. upomienka?

Pri záväznom objednaní nejakého produktu, predmetu alebo služby, je povinnosťou objednávateľa za objednávku zaplatiť do určitého termínu, ak tak neurobí, predávajúci mu odošle upomienku. Účelom upomienok je teda vyzvať objednávateľa alebo klienta, aby zaplatil sumu, ktorú je dlžný a neuhradil ju v určenom časovom intervale. Takéto upomienky sa najčastejšie odosielajú, prostredníctvom pošty priamo na adresu dlžníka. Čo sa týka príkladov dlžníkov, môže ísť napríklad o osoby, ktoré neuhradili pravidelnú mesačnú splátku faktúry banke, telefónnemu operátorovi, ale taktiež ide aj o ľudí, ktorí si vypožičali knihy z knižnice a nevrátili ich načas späť.

Dátum splatnosti

Pri upomienkach sa postupuje tromi krokmi, a to konkrétne odoslaním 1. upomienky, 2. upomienky a 3. upomienky. Nie vždy je však nutné odoslať všetky tri upomienky. Niekedy sa stane, že človek len zabudol alebo z iného vážneho dôvodu nezaplatil svoj dlh a postačuje mu pripomenutie prvou upomienkou. Rovnako sa môže stať aj situácia, že nastala niekde chyba, pričom táto chyba nemusí byť iba na strane dlžníka.

Konečný termín

1. Upomienka, sa teda posiela automaticky po vypršaní stanovenej lehoty alebo časového termínu, do ktorého mala byť určitá finančná čiastka uhradená. Mnoho ľudí sa zbadá už po doručení prvej upomienky a svoj dlh zaplatí, avšak nájdu sa aj takí ľudia, ktorým jedna upomienka na pripomenutie nestačí. Pokiaľ klient neuhradil svoj dlh ani po prvej upomienke a v náhradnom čase, prechádza sa k odoslaniu 2. upomienky https://ezmluva.sk/zmluvy/2-upomienka. V druhej upomienke sa taktiež pripomenie, že suma nebola uhradená v náhradnom termíne, prípadne iný záväzok nebol splnený na čas a určí sa nový termín, do kedy je treba dlh zaplatiť. Keď nepomôže ani druhá upomienka, prechádza sa zväčša k poslednej tretej upomienke, v ktorej je finálna výzva na uhradenie dlhu alebo splnenie záväzku. Po ignorovaní aj tretej upomienky sa najčastejšie problém začína riešiť právnou cestou alebo súdnym vymáhaním.